OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Z DNE 27. APRILA 2016 O VARSTVU POSAMEZNIKOV PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV IN O PROSTEM PRETOKU TAKIH PODATKOV TER O RAZVELJAVITVI DIREKTIVE 95/46/ES (V NADALJEVANJU: SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV) IN TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 163/22, V NADALJEVANJU: ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA V POSLOVNI ENOTI KMETIJSKA PRESKRBA VOJNIK

1. UPRAVLJAVEC, KI IZVAJA VIDEONADZOR

Videonadzor izvaja KMETIJSKA ZADRUGA CELJE, Z.O.O., Kocbekova 5, 3000 Celje, matična številka: 5158591000, davčna številka: SI45775729, direktor Peter Vrisk, kontaktni telefon: 03 425 38 00.

2. IZVAJANJE VIDEONADZORA

Videonadzor se izvaja v poslovni enoti KMETIJSKE ZADRUGE CELJE, Z.O.O.:
Kmetijska preskrba Vojnik, Celjska cesta 24B, 3212 Vojnik.
V kolikor se posameznik ne strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov, zbranih z videonadzorom, naj ne vstopa v poslovni objekt Kmetijske preskrbe Vojnik.

3. NAMEN IZVAJANJA VIDEONADZORA

Videonadzor se izvaja z namenom, da se zagotovi varnost zaposlenih in kupcev ter premoženja, ki ga z milejšimi ukrepi ni mogoče doseči. Cilj videonadzora je zmanjšanje tveganja za ogrožanje varnosti zaposlenih in kupcev in preprečevanje oškodovanja premoženja KMETIJSKE ZADRUGE CELJE, Z.O.O. (v nadaljevanju: zadruga). Posnetek videonadzora:

 • pomaga učinkoviteje odkrivati in preganjati storilce kaznivih dejanj in
 • vpliva na zagotavljanje višje stopnje varnosti oziroma preprečuje vrste kriminalnih dejanj, ki povzročajo nevarnost za zaposlene, kupce in premoženje zadruge.

Na podlagi dosedanjih izkušenj namena iz prejšnjega odstavka tega člena ni možno doseči na drug, bolj primeren način. Obdelujejo se naslednji osebni podatki:

 • slikovni posnetek posameznika,
 • kraj posnetka,
 • datum posnetka in
 • čas posnetka.

Izvajanje videonadzora poteka skladno z določbo prvega odstavka 77. člena in prvega odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

4. PRAVNE PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

 • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov,
 • ZVOP-2,
 • Pravilnik o izvajanju videonadzora KMETIJSKE ZADRUGE CELJE, Z.O.O. in
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov KMETIJSKE ZADRUGE CELJE, Z.O.O.

5. UPORABNIKI POSNETKOV VIDEONADZORNEGA SISTEMA

Pooblaščene osebe in odgovorna oseba upravljavca v skladu z internimi akti, Ministrstvo za notranje zadeve (policija) in pravosodni organi.

6. INFORMACIJA O PRENOSU POSNETKOV V TRETJE DRŽAVE

Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.

7. OBDOBJE HRAMBE POSNETKOV VIDEONADZORNEGA SISTEMA

Posnetki se, če ni znanih posebnosti, avtomatsko brišejo, najkasneje 30 dni od dneva nastanka in se ne hranijo dlje. Videoposnetki incidenčnih dogodkov se hranijo do konca postopka, vodenega zaradi incidenčnega postopka.

8. POUK O PRAVICAH POSAMEZNIKA GLEDE POSNETKOV VIDEONADZORNEGA SISTEMA

Posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oziroma posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera, ima pravico do:

 • Dostopa do osebnih podatkov oziroma pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku.
 • Popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema.
 • Ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema.
 • Prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

9. INFORMACIJA O PRAVICI DO VLOŽITVE PRITOŽBE

Pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: [email protected], telefonska številka: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).